...ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР 11000 Београд, Велимира Бате Живојиновића 16 Помоћни радник у Служби заједничких послова, пробни рад од 6 месеци УСЛОВИ: основна школа. Кандидати подносе: пријаву на оглас; кратку биографију; оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном... 

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР

Beograd
pre 2 meseci
 ...искуства у звању доктора медицине. Кандидат је дужан да уз достави: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце. Помоћни радник на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...јерство и спортски туризам д.о.о  Раковица, Београд, ул.Борска 92 ф телефон:(***) ***-**** мејл::****@*****.*** Потребан помоћни кувар на неодређено време. Кандидати се могу јавити путем телефона (***) ***-**** или да пошаљу радну биографију на мејл ****@*****.***... 

Слодес хотелијерство и спортски туризам д.о.о

Beograd
pre 12 dana
 ...VIBBACO DOO BEOGRAD Адреса:  ул.Патријарха Димитрија 24, Раковица-Београд  Контакт телефон: (***) ***-****  Помоћни послови у производњи картонске амбалаже и слагања готових производа.Могућност обуке  за посао извршиоца за  рад на машинама. НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови... 

VIBBACO DOO BEOGRAD

Beograd
pre 4 dana
 ...КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“ Београд, Хероја Милана Тепића 1 Помоћни – транспортни радници на Одељењу за инвазивну кардиолошку диј...  ...којом конкуришу 4. доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг ПИО фонда и друго) 5. уверењ... 

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству. Сервирка за потребе...  ...услуге за потребе Одељења исхране и хигијене 2 извршиоца Помоћни радник за потребе Одељења исхране и хигијене УСЛОВИ: основна... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 Расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом...  ...посла до 3 месеца 2 извршиоца УСЛОВИ: средње образовање. Помоћни радник са нижом стручном спремом - спремачица просторија у којима... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...Радник у призводњи - израда и монтажа делова за високонапонске трансформаторе. У обзир долазе кандидати 4 или 3 нивоа квалификација електро или машинске струке. Радни однос са повећаним ризиком. Радни однос се заснива на одређено време - 3 месеца,  радно искуство ни... 

Комел транформатори д.о.о. Београд Рипањ

Beograd
pre 6 dana
PRUR * DASH S * restoran Beograd,  Dušana Jovanovića 4  Kontakt osoba -  Goran Avramović Kontakt tel. (***) ***-**** e-mail  ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе ...

PR UR Dash s restoran

Beograd
pre 4 dana
ПД ЗООЛОШКИ ВРТ ГРАДА БЕОГРАДА  ДОО  Стари Град, Мали Калемегдан 8 Заинтересовани кандидати могу да се јаве послодавцу на контакт телефон: (***) ***-****. Чишћење кавеза,стаза,кошење траве и слични послови у зоолошком врту. НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви...

ПД ЗООЛОШКИ ВРТ ГРАДА БЕОГРАДА ДОО

Beograd
pre 13 dana
Дужина радног времена 7 сати Партизан услужни центар доо Београд Водоводска 162, Чукарица, Београд Јелена Војводић (***) ***-**** ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе...

Партизан услужни центар доо Београд

Beograd
pre 7 dana
 ...СТУДИЈА „ВИСАН“ 11080 Београд, Тошин бунар 7а тел. /факс: (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** web site: Конкурс за пријем у радни однос: а) на неодређено време - професор струковних студија - библиотекар - информатичар б) на одређено време - виши... 
Beograd
pre 2 meseci
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД Београд, Немањина 6 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 80 извршилаца Послови који се попуњавају на неодређено време: 1. Главни пројектант у Секцији за саобраћајне послове Београд место рада Београд, 2 извршиоца 2. Главни... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...МЕСТА I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26. II Раднo местo која се попуњава: 1. Радно место за другостепене управне поступке и управне спорове из области пољопривреде, шумарства и... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то... 
Beograd
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3 Виши радни терапеут у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност, у Клиници за децу и омладину, пробни рад од 6 месеци УСЛОВИ: Високо образовање: на студијама првог степена... 

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...способност. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи. Радник обезбеђења без оружја на одређено време од 3 месеца, ради повећаног обима посла, за потребе Одељења за правне послове УСЛОВИ:... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ња и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 75. Закона о високом образовању, радни однос наставника се заснива на одређено време за сва звања, односно на период од 5 (пет) година, осим звања редовног професора. Кандидати... 

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН

Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 6 месеци Здравствени радник са високом стручном... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца /на одређено време због привремено пове... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Београд, Вукова 9 Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, на замени запослених које су привремено спречене за рад а најдуже до повратка одсутних са породиљских одсустава, односно одсустава са рада ради посебне неге детета... 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Beograd
pre 2 meseci
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД Београд Објављује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС I Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, са седиштем у Београду, Немањина бр. 6 расписује јавни... 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД

Beograd
pre 2 meseci
 ...степен стручне спреме – КВ/ВК возач моторног возила, возачка дозвола Б категорије, 1 година радог искуства на пословима возача. 4) Радник за послове режијског возача УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије, уверење да се против кандидата не води... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3 Социјални радник у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност на одређено време, на замени привремено одсутног запосленог УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена... 

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...лица из грађанства у својству војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време Место рада Београд У Војну академи...  ...извршилац; 13)    перионичар-пеглар, НСС – 2 извршиоца; 14)    помоћни радник у ресторану, НСС– 3 извршиоца  ;  15)    руковалац парних... 
Beograd
pre 20 dana
 ...од крви, надзор и праћење ефеката трансфузије крви уз надзор доктора медицине специјалисте у трансфузиологији, и други послови. Помоћни радник на одређено време до 6 месеци трајања, због повећаног обима посла УСЛОВИ: Основно образовање. Кандидат је дужан да уз пријаву... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
Помоћни радник у кухињи Локал у Борчи тражи помоћног радника у кухињи. Рад у две смене. Прва од 08:00 до 15:30 друга од 15:00 до 22:30. Плаћен топли оброк. Контакт: (***) ***-****
Borča
pre 4 dana
 ...Адреса: Нови Београд, ул. Генерала Михаила Недељковића 56 Помоћни радник у производњи Јављање кандидата на на контакт телефон: (***) ***-**** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминаци... 

MIREXIM PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, TURIZAM ...

Novi Beograd
pre 24 dana
 ...КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ„ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ” 11000 Београд, Сокобањска 13 тел. (***) ***-**** Помоћни кувар на одређено време УСЛОВИ: средња стручна спрема. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима на одређено време 5 извршилаца УСЛОВИ:... 

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ„ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

Beograd
pre 2 meseci